Kontaktujte nás: Jiří Kejkrt 778802121, Lenka Kejkrtová 778802221 | obora.podhaj@email.cz

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1.  Vstupem do areálu Obůrka Podháj souhlasí návštěvník s dodržováním následujících bodů Návštěvního řádu. Při porušení některého z bodů, může být návštěvník vykázán a nemusí být do areálu vpuštěn.

2.  V celém areálu je v platnosti přísný zákaz krmení zvířat, vyjma použití zařízení, které jsou k těmto účelům určeny.

3.  Dětem mladším 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo jeho zakonným zástupcem.

4.  Je zakázáno vstupovat do chovných zařízení nebo prostrkovat ruce do ubikací, dráždění zvířat předměty a hlukem. Je zakázáno sahat na zvířata, pohyb je povolen pouze na vymezených cestách.

5.  Expozice s povoleným vstupem jsou na vlastní nebezpečí, děti do 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. 

6.  Po celou doby návštěvy areálu Obůrka Podháj dbát na vlastní bezpečí.

7.  Do areálu platí přísný zákaz vstupu osob pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných omamných látek.

8.  V areálu platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, používání pyrotechniky, znečištování prostředí a trhání flory.

9.  Pokud návštěvník způsobí újmu na majetku, chovných zařízení nebo zvířatech, mohou být tyto vzniklé škody vymáhány dle platného právního předpisu ČR.

10.  Psi  jsou do areálu vpouštěni pouze na vodítku, nesmí ohrožovat ostatní návštěvníky a nesmí stresovat zvířata. Majitel psa je povinen si po svém psu uklidit.

11.  Do areálu nemohou vstoupit osoby s infekčním onemocněním.